/.well-known/pki-validation/godaddy.html

tlfkh7b85mnelotf1bt9h42ej3
tlfkh7b85mnelotf1bt9h42ej3